stkh #3

stkh #3

  • 29,7 x 21cm
  • graphite on paper
  • 2020