stkh portrait study

stkh portrait study

  • graphite on paper
  • 29,7 x 21cm
  • 2022